Ja és oberta la inscripció al tercer Diploma de Postgrau organitzat per la Fundació Pere Ardiaca, GREECS, Sin Permiso i la UNiversitat de Barcelona sobre Anàlisi econòmica i filosòfico-política del capitalisme contemporani.

Diploma de postgrau
Anàlisi econòmica i filosòfico-política del capitalisme contemporani

Eines per a l’anàlisi dels principals problemes polítics, econòmics i socials del nostre temps


Tipus de curs: Diploma de postgrau de la UB
Nom del curs: Análisi económica i filosófico-política del capitalisme contemporani. Eines per a l’anàlisi dels principals problemes polítics, econòmics i socials del nostres temps
Nombre d’anys acadèmics: 1
Curs acadèmic d’inici de docència: 2013
Nombre de crèdits: 15 ETCS
Import de la matrícula: 650€
Entitat Gestora: Fundació Pere Ardiaca
Portal de l’Àngel 42 2on A 08002 Barcelona
fpereardiaca@fpereardiaca.org
http://www.fpereardiaca.cat
Telèfon: 935114458
FAX: 933184940
Centre responsable: Facultat d’Economia i Sociologia de la UB
Modalitat de Docència: Presencial

Directors Antoni Domènech i Daniel Raventós
Coordinador Luis Juberías

Data inici de la docència: 15/10/2013
Data final de la docència: 01/06/2014

Lloc de realització: Ateneu Roig (C/Ciudad Real 25 de Barcelona)
ateneu@roigcultura.cat www.roigcultura.cat
Horari habitual: dilluns i dimecres de 18.30 a 21.40

Adreçat i/o requisits d’accés: Persones llicenciades, diplomades, professionals de l’administració i altres persones amb experiència en el món associatiu, sindical, polític interessades a aprofundir des d’una visió interdisciplinar en els poblemes econòmics, socials, polítics i culturals dels nostres temps


Presentació i justificació

El curs s’imparteix presencialment i inclou classes teòriques i pràciques, seminaris, avaluacions, així com dedicació personal autònoma de l’estudiant.
Dues línies de reflexió estan darrera de la formulació d’aquesta proposa docent:
- d’una banda la convicció de la necessitat que, en una societat democràtica, la relació de la universitat amb la vida social i econòmica ha de ser de servei públic, cosa que és garantida pel principi d’autonomia. El curs vol ser un pont entre la vida social del nostre país i el món de la investigació i l’ensenyament superior.
.
- de l’altra oferir una visió el més interdisciplinar possible dels problemes econòmics i socials del nostre temps. La divisió de disciplines provoca limitacions que poden subsanar-se pel diàleg entre especialistes disposats a atendre arguments clarament i competentment construïts. El trasllat d’aquest diàleg interdisciplinar entre economistes, politòlegs, juristes, filòsofs i historiadors pot ser un servei públic.

Objectius generals

L’objectiu del programa és facilitar una formació de persones amb una visió interdisciplinar i àmplia dels problemes econòmics i socials del nostre temps i les competències tècniques necessàries per aprofitar des de la pràctica social els recursos que provenen de la reflexió i investigació acadèmica.

Objectius específics

Aportar coneixements, tècniques i instruments per a l’anàlisi i l’acció davant els principals problemes econòmics, socials i polítics del nostre temps, desenvolupant les competències bàsiques i el conjunts d’habilitats necessàries per al desenvolupament eficaç en els futurs treballs aplicats que desenvolupin els i les diplomats/des.

Capacitats bàsiques

En acabar el programa, els qui obtinguin el Diploma de postgrau han d’haver adquirit o desenvolupat:
-Capacitat per a una aproximació interdisciplinar i teòrico-pràctica als problemes del nostre temps, en la perspectiva d’una concepció integrada de les ciències socials.
-Capacitat de connexió entre la pràctica social i els recursos que provenen de la reflexió i investigació acadèmica, que puguin constituir un pont de relació entre ambdós móns

Avaluació

L’avaluació consisteix en el control de la presencialitat, que ha de ser d’un mínim del 80% i l’elaboració d’un treball de síntesi que serà avaluat per una comissió d’avaluació establerta pel director acadèmic i composada per alguns dels docents.Diploma de posgrado
Análisis económico y filosófico político del capitalimo contemporáneo

Herramientas para el análisis de los principales problemas políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo


Tipo de curso: Diploma de posgrado de la UB
Nombre del curso: Análisis económico y filosófico-político del capitalismo cotemporáneo. Herramientas para el análisis de los principales problemas políticos, económicos y sociales de nuestro tiempo
Número de años académicos: 1
Curso académico de inicio de docencia: 2013
Número de créditos: 15 ECTS
Importe de la matrícula: 650 €
Entidad Gestora: Fundació Pere Ardiaca
Portal de l'Àngel 42 2 º A 08002 Barcelona
fpereardiaca@fpereardiaca.org
http://www.fpereardiaca.cat
Teléfono: 935114458
FAX: (+34) 933184940
Centro responsable: Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona
Modalidad de Docencia: Presencial

Directores: Antoni Domènech y Daniel Raventós
Coordinador: Luis Juberías


Fecha inicio de la docencia: 15/10/2013
Fecha final de la docencia: 01/06/2014

Lugar de realización: Ateneu Roig (C / Ciudad Real, 25. Barcelona)
ateneu@roigcultura.cat www.roigcultura.cat
Horario habitual: lunes y miércoles de 18.30 a 21:40

Dirigido a y/o requisitos de acceso: Personas licenciadas, diplomadas, profesionales de la administración y otras personas con experiencia en el mundo asociativo, sindical o político interesadas en profundizar desde una visión interdisciplinar en los problemas económicos, sociales, políticos y culturales de nuestros tiempos.Presentación y justificación

El curso se imparte presencialmente e incluye clases teóricas y prácticas, seminarios, evaluaciones, así como dedicación personal autónoma del estudiante.

Dos líneas de reflexión están detrás de la formulación de esta propuesta docente:

- por un lado, la convicción de la necesidad de que, en una sociedad democrática, la relación de la universidad con la vida social y económica debe ser de servicio público, lo cual se garantiza por el principio de autonomía. El curso pretende ser un puente entre la vida social y el mundo de la investigación y la enseñanza superior.

- por otro, la voluntad de ofrecer una visión lo más interdisciplinaria posible de los problemas económicos y sociales de nuestro tiempo. La división de disciplinas provoca limitaciones que se pueden resolver mediante el diálogo entre especialistas dispuestos a atender argumentos clara y competentemente construidos. El traslado de este diálogo interdisciplinario entre economistas, politólogos, juristas, filósofos e historiadores puede ser un servicio público.


Objetivos generales

El objetivo del programa es facilitar una formación de personas con una visión interdisciplinaria y amplia de los problemas económicos y sociales de nuestro tiempo y las competencias técnicas necesarias para aprovechar desde la práctica social los recursos que provienen de la reflexión y la investigación académicas.

Objetivos específicos

Aportar conocimientos, técnicas e instrumentos para el análisis y la acción ante los principales problemas económicos, sociales y políticos de nuestro tiempo; desarrollar las competencias básicas y el conjunto de habilidades necesarias para ejercer con eficacia los futuros trabajos aplicados que lleven a cabo los diplomados y diplomadas.

Capacidades básicas

Al finalizar el programa, quien obtenga el diploma de posgrado debe haber adquirido o desarrollado:

-Capacidad para una aproximación interdisciplinaria y teórico-práctica a los problemas de nuestro tiempo, en la perspectiva de una concepción integrada de las ciencias sociales.

-Capacidad de conexión entre la práctica social y los recursos que provienen de la reflexión y la investigación académicas, que puedan constituir un puente de relación entre ambos mundos.

Evaluación

La evaluación consiste en el control de la asistencia, que debe ser de un mínimo del 80%, y la elaboración de un trabajo de síntesis que será evaluado por una comisión de evaluación establecida por los directores académicos, y compuesta por algunos docentes.

Programa

La relación entre economía y política
Naturaleza y constitución de los mercados
Justicia distributiva
El sector público
Democracia y competición política
Democracia económica
Balance de 30 años de globalización
Nacionalización, socialización y privatización
La financiarización de la economía
Balance de los experimentos socialistas en el siglo XX
El derecho laboral y la vida democrática
Derecho constitucional
Autodeterminación, descentralización y federalismo
La selección de las élites
La herencia del movimiento obrero en Barcelona
La propuesta de una renta básica de ciudadanía
Actualidad de los clásicos del pensamiento político. I: de Maquiavelo a Locke. II: Kant y la Revolución Francesa, III: Marx. IV: Rosa Luxemburgo., V: Max Weber. VI: Keynes
Problemas de ética aplicada. I: aborto y eutanasia. II: las patentes y los derechos de propiedad intelectual
Universidad y sociedad
La transición política en el Reino de España
Derechos Humanos en el siglo XXI
Indicadores y medidas de la pobreza y la desigualdad social


Profesorado

Antoni Domènech, editor general de la revista Sin Permiso y catedrático de Filosofía Moral de la Facultad de Economía y Empresa de la UB. http://es.wikipedia.org/wiki/Antoni_Dom%C3%A8nech

Daniel Raventós, profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso y presidente de la Red. Renta Básica. http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ravent%C3%B3s

Jordi Mundó, profesor de Ética y Epistemología de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona y miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso http://www.ub.edu/tsociologica/professorat.htm#mundo http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=126218

Gerardo Pisarello, Profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y vicepresidente del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas y es autor y editor de numerosos artículos y libros sobre constitucionalismo, democracia y derechos humanos. En Editorial Trotta ha publicado la monografía Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para su reconstrucción (2007), así como Un largo Termidor (2011). También ha sido editor, junto a Antonio de Cabo, de La renta básica como nuevo derecho ciudadano (2006) y Los fundamentos de los derechos fundamentales (42009), además de editor de Razones jurídicas del pacifismo (2004), de Luigi Ferrajoli. También es miembro del Comité de Redacción l de Sin Permiso.

Julie Wark, antropóloga, traductora y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso. Es autora del Manifiesto de Derechos Humanos en Editorial Barataria (2011)

Florence Gauthier, catedrática de Historia de la Revolución Francesa en la Université de Paris VII-Jussieu y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso .

Alejandro Nadal, doctor en economía, profesor del Colegio de México, colaborador habitual del periódico mexicano La Jornada y miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.
http://procientec.colmex.mx/equipo/anadal/nadal1.htm http://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Nadal http://nadal.com.mx/

María Julia Bertomeu, catedrática de Ética de la Universidad de La Plata y miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso . Investigadora del CONICET (PK). Entre sus libros se cuentan las ediciones Republicanismo y democracia (2005) y Bioética: perspectivas latinoamericanas (2002). Cuenta con numerosos trabajos publicados en volúmenes colectivos y revistas de Latinoamérica y España. Entre ellos, Derecho real de carácter personal. Stella mirabilis o estrella fugaz (Revista Latinoamericana de Filosofía Argentina); De la apropiación privada a la adquisición común originaria del suelo. Un cambio metodológico menor con consecuencias políticas revolucionarias (Isegoría, España); Bioética y globalización. Retrospectiva y perspectiva (España); Republicanismo y propiedad (México); Republicanismo y renta básica (México); El republicanismo y la crisis del rawlsismo metodológico (con A. Doménech, Isegoría, España); Bioethics, Globalization and Politics (Indiana University Press) y Contra la Teoría de la Revolución Francesa (en prensa en Res Pública, España).
David Casassas, miembro del Comité de Redacción de Sin Permiso, es Doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Desarrolla su actividad investigadora en los ámbitos de la teoría social y de la filosofía política. Ha sido investigador invitado en la Cátedra Hoover de ética económica y social (Universidad Católica de Lovaina, Bélgica) y en el Centro por el estudio de la justicia social (Universidad de Oxford (Reino Unido). Es profesor de teoría social en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro del Grupo de Sociología Analítica y Diseño Institucional (GSDAI). Además participa en el proyecto europeo Trajectories of modernity: comparing non-Europena and European varieties. Es Secretario de la asociación Basic Income Earth Network (BIEN). Ha publicado La ciudad en llamas. La vigencia del republicanismo comercial de Adam Smith en Editorial Montesinos (2011)

Jordi Arcarons, es Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Barcelona, donde imparte docencia de la asignatura de Econometría. Es autor y coautor de deiversos libros relacionados con la materia. Es destacable Microeconometría. Introducció y aplicaciones con software econométrico para Excel de Delta Publicaciones (2007). Es coautor de diversos microsimuladores de impuestos directos y herramientas microinformáticas para analizar reformas impositivas.

Enric Prat, Historiador, profesor del Departamento de Ciencia Política y Drecho Público de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales de la Universidad Pompeu Fabra, miembro del Consejo Editorial de la revista Sin Permiso.

Borja Barragué, es investigador en formación del Área de Filosofía del Derecho de la UAM. Es además vocal de la Junta Directiva de la Red Renta Básica, miembro del Consejo de Redacción de la Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid y Secretario del Centro de Estudios sobre ecología política Ecopolítica.

José Luis Rey, es Profesor Propio Adjunto de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas.Es miembro de la Sociedad Española de Filosofía Jurídica, vocal de la Junta Directiva de la Red Renta Básica, miembro vitalicio de la Basic Income Earth Network y del Consejo de Redacción de la Revista Derechos y Libertades. Su investigación se ha centrado en los derechos sociales, la renta básica, el Estado de bienestar, la justicia financiera y fiscal, el derecho al medio ambiente, el feminismo y la democracia. Entre sus publicaciones destacan los libros El derecho al trabajo y el ingreso básico. ¿Cómo garantizar el derecho al trabajo? (2007), El discurso de los derechos. Una introducción a los derechos humanos (2011) y La democracia amenazada (2012

Àlex Boso, profesor del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales; Secretario de la Red Renta Básica
Tw
Fb
G+